Kotlíková dotace ve Středočeském kraji

1. výzva bude ukončena 15.9.2016. Ke dni 27.5.2016 zbývá přlibližně 300-400 volných žádostí. Další výzva, s největší pravděpodobností, nebude uskutečněna !
(
aktualizováno 27.5. 2016)

Kotlíková dotace Středočeský kraj mapaStředočeský kraj vyhlásil podmínky kotlíkové dotace dne 14. 12. 2015. Na výměnu kotlů kraj rozdělí 501 748 000 Kč.

O kotlíkovou dotaci mohou stejně jako v jiných krajích, žádat pouze žadatelé, kteří splňují obecné podmínky pro získání dotace.

Kdy začne příjem žádostí?

• v I. kole budou žádosti přijímány od 15. 1. 2016 od 8:00
• v II. kole od 3. 10. 2016 od 8:00

V případě vyčerpání peněz bude příjem žádostí pozastaven!

Kam podat žádost?

Ve Středočeském kraji je možné podávat žádost pouze písemně. A to:

osobně předat na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, nebo
• zaslat poštou na Krajský úřad Středočeského kraje
Úřad se nachází na adrese Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Praha.

Základem je návštěva energetického specialisty

Krom pečlivě a čitelně vyplněné žádosti je ve Středočeském kraji nutno doložit tyto přílohy:

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
• Stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost realizace mikroenergetických opatření, a to v souladu s textem výše uvedeného stanoviska s podpisem energetického specialisty.
Prohlášení o funkčnosti kotle a používaném palivu / používaných palivech.
• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
• Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
• Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
• Pokud se nebude provádět mikroopatření, doložte průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) prokazující splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti).

Co následuje po podání žádosti?

Středočeský kraj posoudí její formální správnost. Obsahuje-li nějaké nedostatky, vyzve žadatele k jedné opravě, na kterou máte 15 pracovních dní. O poskytnutí dotace rozhodne kraj do 120 dní od podání žádosti. O chválení či zamítnutí budete informování písemně.

Výplata peněz

Až 127 500 Kč z uznatelných nákladů je krajem vyplaceno po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a dodání následujících dokladů. Ty musím být předloženy do 7 měsíců od podpisu smlouvy:

• fotodokumentace starého i nového kotle
• fotodokumentace realizovaného mikroenergetického opatření
• potvrzení o likvidaci starého kotle
• účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury). Faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
• protokol o uvedení nového zdroje do provozu
• kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem tepelného zdroje

Zaujala Vás možnost získat kotlíkovou dotaci ve Středočeském kraji?
Naši energetičtí specialisté Vám pomohou s  návrhem mikroenergetických opatření nebo PENB. Kontaktujte nás.

 

objednat specialistu

3 cesty k dotaci

Kotlíkovou dotaci získáte pouze při splnění parametrů. Zde jsou tři varianty pro každého.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK (PENB)

4.900 Kč

 • původní cena RD do 300 m2: 6.500,-
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • Energetický tip!
 • přehled o náročnosti budovy

Zjistit více

MIKROENERGETICKÁ OPATŘENÍ

3.390 Kč

 • vyhodnocení budovy
 • návrh mikroenerg. opatření
 • vyplnění přílohy žádosti
 • oprávnění en. specialisty

Zjistit více

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • PENB nebo návrh opatření
 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více