Vyřízení kotlíkové dotace ve Středočeském kraji

Kotlíková dotace Středočeský kraj mapa

Uvažujete o Kotlíkové dotaci ve Středočeském kraji a nevíte, zda na dotaci dosáhnete? Chcete nechat vyřízení na dotačních specialistech, kteří podmínkám rozumí a s dotací Vám pomohou?

Nebo snad potřebujete pouze jednu z povinných příloh, kterým je energetický štítek (PENB) nebo návrh mikroenergetické opatření?

Jsme tým dotačních specialistů, kteří Vám Kotlíkovou dotaci ve Středočeském kraji pomohou získat.

Termíny příjmu žádostí

Zahájení příjmu žádostí bylo Středočeským krajem stanoveno na 20. dubna 2017 od 8:00 a potrvá do 22. května 2017 do 17:00. Ukončení závisí na objemu přijatých žádostí, a proto může být stanovená lhůta zkrácena a ukončena dříve.

Kotlíková dotace ve středočeském kraji termín příjmu žádostí

Kolik žádostí bude podpořeno?
Přesné číslo ještě nebylo zveřejněno, ale pro druhé kolo se předpokládá s podporou cca 420 žádostí. Na Kotlíkové dotace má být totiž uvolněno okolo 50 mil. Kč.

stesti prejeMáte obavy, že se na Vás nedostane?

Nechte kompletní vyřízení na nás. Služba „all inclusive“ obsahuje podání žádosti, tudíž frontu vystojíme za Vás. Na místě jsme vždy jedni z prvních.

Kolik peněz mohu získat?

80 % uznatelných nákladů

120 000 Kč

Realizace obnovitelného zdroje energie (OZE) – tepelného čerpadla, nebo kotle pouze na biomasu

+5 % uznatelných nákladů

V rámci 2. kola budou podporovány pouze kotle spalující výhradně biomasu a tepelná čerpadla.


Jak to bylo v prvním kole?

Podmínky Kotlíkové dotace v druhém kole nejsou ještě zveřejněny, proto se můžeme inspirovat pouze podmínkami v kole prvním. Dle zpráv kraje se však podmínky v druhém kole výrazně měnit nebudou.

Kam podat žádost?

Ve Středočeském kraji je možné podávat žádost pouze písemně. A to:

 • osobně předat na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje
 • nebo zaslat poštou na Krajský úřad Středočeského kraje

Úřad se nachází na adrese Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Praha.
Pozn.: součástí služby „all inclusive“ je osobní předání na Krajském úřadě

energeticky specialista kotlikova dotace stredoceskyZákladem je návštěva energetického specialisty

Krom pečlivě a čitelně vyplněné žádosti je ve Středočeském kraji nutno doložit tyto přílohy:

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost realizace mikroenergetických opatření, a to v souladu s textem výše uvedeného stanoviska s podpisem energetického specialisty.
 • Prohlášení o funkčnosti kotle a používaném palivu / používaných palivech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Pokud se nebude provádět mikroopatření, doložte průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) prokazující splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti).

Co následuje po podání žádosti?

Středočeský kraj posoudí její formální správnost. Obsahuje-li nějaké nedostatky, vyzve žadatele k jedné opravě, na kterou máte 15 pracovních dní. O poskytnutí dotace rozhodne kraj do 120 dní od podání žádosti. O chválení či zamítnutí budete informování písemně.

Výplata peněz

Až 127 500 Kč z uznatelných nákladů je krajem vyplaceno po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a dodání následujících dokladů. Ty musí být předloženy do 7 měsíců od podpisu smlouvy:
• fotodokumentace starého i nového zdroje tepla
• fotodokumentace realizovaného mikroenergetického opatření
• potvrzení o likvidaci starého kotle
• účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury). Faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
• potvrzení o provedených platbách
• protokol o uvedení nového zdroje do provozu (otopná a tlaková zkouška)
• kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem tepelného zdroje
• profesní kvalifikaci osob oprávněných instalovat zařízení o obnovitelných zdrojů energie
• kopii smlouvy o vedení běžného účtu žadatele (popř. potvrzení o vedení účtu)

Po kompletaci a předání všech dokladů na Krajském úřadě je dotace obvykle proplacena do 45 pracovních dní.
Pozn.: Součástí služby „all inclusive“ je kontrola a předání všech dokladů.

Zaujala Vás možnost získat kotlíkovou dotaci ve Středočeském kraji?

Naši dotační specialisté pomohli vyřídit již stovky Kotlíkových dotací. Využijte našich zkušeností.

objednat specialistu

3 cesty k dotaci

Kotlíkovou dotaci získáte pouze při splnění parametrů. Zde jsou tři varianty pro každého.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK (PENB)

4.900 Kč

 • původní cena RD do 300 m2: 6.500,-
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • Energetický tip!
 • přehled o náročnosti budovy

Zjistit více

MIKROENERGETICKÁ OPATŘENÍ

3.390 Kč

 • vyhodnocení budovy
 • návrh mikroenerg. opatření
 • vyplnění přílohy žádosti
 • oprávnění en. specialisty

Zjistit více

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • PENB nebo návrh opatření
 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více