Kotlíková dotace v Libereckém kraji

1. výzva k podání žádosti na získání kotlíkové dotace byla ukončena. Nyní je sběr žádostí pouze pro případ, pokud by byly z této výzvy ještě nějaké prostředky uvolněny. Další výzva bude spuštěna pravděpodobně v průběhu roku 2018.
(
aktualizováno 27.5. 2016)

Liberecký kraj mapaVyhlášení podmínek kotlíkové dotace v Libereckém kraji proběhlo podle očekávání 23. 12. 2015. Příjem žádostí bude zahájen 25. 1. 2016 od 7:00 v sídle krajského úřadu. Podání bude možné jak fyzicky na místě, tak poštou.

Kdo může žádat

Krajské úřady budou schvalovat dotaci pouze takovým žadatelům, kteří splňují podmínky pro získání kotlíkové dotace. Žadatelem musí být fyzická osoba, která (spolu)vlastní rodinný dům, jež je současně vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

Dotace nejen na kotel

Primárním účelem je výměna současného kotle na tuhá paliva za ekologičtější zdroj tepla. Tím může být tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, solárně-termická soustava (solární systém), ale také kotel na tuhá paliva, avšak s mnohem lepšími parametry.

Uznatelné výdaje

Jako základ pro výpočet dotace lze uplatňovat stavební práce a služby spojené s výměnou kotle, úpravu stávají otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, náklady na mikro energetické patření či průkaz energetické náročnosti budov a služby energetického specialisty s tím spojené.

Za uznatelné náklady nelze považovat výměnu kamen a krbů, výměnu kotle spalující pouze biomasu za kotel na uhlí, náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Proplácení dotace

Liberecký kraj připravil pro své obyvatele dvě varianty profinancování uznatelných nákladů. Takzvaná varianta Ex post počítá s doložením všech dokladů po realizaci výměny kotle a dalších prací s tím spojených. V návaznosti na to bude docházet ke schvalovacímu procesu a odeslání celé příslušné částky na účet žadatele. Tato varianta však může trvat i 6 měsíců po doložení všech dokladů v závislosti na vytížení krajského úřadu. Druhá varianta umožňuje zálohově čerpat 50 % na základě proplacení alespoň 25 % nákladů na realizaci.

Vyšší dotace pro vybrané lokality

Žadatelé z dotačně zvýhodněných oblastí získají o 5 % vyšší dotaci ke všem zdrojům tepla. V Libereckém kraji jsou to tyto oblasti: Česká Lípa, Doksy, Mimoň, Liberec, Stráž nad Nisou, Cvikov, Kamenický Šenov, Nový Bor, Skalice u České Lípy, Chotovice, Okrouhlá, Ohrazenice, Turnov.

Seznam podkladů

Níže uvádíme seznam podkladů, které je potřeba doložit k žádosti o kotlíkovou dotaci. Přílohy č. 2., 7. a 8. se dokládají podle toho, zda bude doložen průkaz energetické náročnosti budovy nebo realizováno mikroenergetické opatření.

Příloha č. 1: Fotodokumentace stávajícího / původního kotle na tuhá paliva v tištěné podobě, zejména zapojení původního kotle na otopnou soustavu, komínové těleso, označení kotle od výrobce (značka, typ, výrobní číslo).

Příloha č. 2: v případě realizace Mikro energetického opatření fotodokumentace stávajícího / původního stavu místa, kde dojde k realizaci těchto opatření v tištěné podobě.

Přílohy č. 3., 4., 5. a 6. se dokládají pouze v případě, pokud existuje více vlastníků domu, bytové jednotky nebo je majitel pozemku odlišný od majitele domu.

Příloha č. 3: Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.

Příloha č. 4: Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.

Příloha č. 5: Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.

Příloha č. 6: Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Příloha č. 7: Formulář „Doporučená Mikro energetická opatření“ – potvrzený energetickým specialistou. Povinnou přílohou je pouze v případě realizace
Mikro energetických opatření.

Příloha č. 8: Originál nebo ověřená kopie průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy min. „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Povinnou přílohou je pouze v případě, pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou náročnost.

Co je dobré vědět

 • Realizaci je nutné provést do 12 měsíců od podání žádosti.
 • Žádost podává vlastník rodinného domu.
 • První chybu bude krajský úřad vracet k doplnění, při druhé chybě bude žádost zamítnuta.
 • Nemovitost musí být evidována jako rodinný dům.
 • V případě více vlastníků nemovitosti (dům, pozemek) je potřeba souhlas všech, a to i v případě SJM.
 • Při souběžné žádosti v programu Nová zelená úsporám je nutno oba programy ukončit společně.
 • Žádosti se podávají na podatelnu KÚLK nebo poštou (pokud bude dodáno v den příjmu žádostí před hodinou otevření, budou žádosti vráceny).

 

objednat specialistu

3 cesty k dotaci

Kotlíkovou dotaci získáte pouze při splnění parametrů. Zde jsou tři varianty pro každého.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK (PENB)

4.900 Kč

 • původní cena RD do 300 m2: 6.500,-
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • Energetický tip!
 • přehled o náročnosti budovy

Zjistit více

MIKROENERGETICKÁ OPATŘENÍ

3.390 Kč

 • vyhodnocení budovy
 • návrh mikroenerg. opatření
 • vyplnění přílohy žádosti
 • oprávnění en. specialisty

Zjistit více

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • PENB nebo návrh opatření
 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více