Vyřízení kotlíkové dotace v Ústeckém kraji

Kotlíková dotace Ústecký kraj mapa

Náš tým dotačních specialistů zabývajících se komplexním vyřízením Kotlíkové dotace pro Vás v Ústeckém kraji vyřídil více než 60 dotací za více než 7,6 mil. Kč. Kontaktujte nás a buďte další, kdo s námi dotaci na nový kotel získá!


Jak to bylo v předešlé výzvě?

V Ústeckém kraji bylo na výměnu neekologických kotlů vyčleněno 162 000 000 Kč. Podmínky k podání žádosti a celkového vyřízení vyhlásil Ústecký kraj dne 17. 12. 2015.

Dotace bude poskytnuta žadatelům, kteří splní obecné i specifické dotační požadavky. Ty specifické stanovil Ústecký kraj následovně.

kotlikova dotace 2017 v ústeckém kraji

Termín podání

Žádosti možno podávat v termínu od 25. 1. 2016 od 8:00 do 31. 3. 2016. Ústecký kraj bude přijímat žádosti pouze v jednom kole. Překročí-li objem žádostí vyčleněných peněz na kotlíkovou dotaci, bude příjem zastaven. Odevzdávat se budou pouze v papírové formě.

Elektronické podání není v Ústeckém kraji možné. Vytištěnou žádost s přílohami je nutné podat na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ten se nachází na adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Obsah žádosti

Musí být pečlivě a čitelně vyplněna, nesmí chybět žádné přílohy. Ústecký kraj vyžaduje tyto přílohy:
• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na komín a otopnou soustavu
• popis vhodnosti mikroenergetických opatření nebo PENB
• písemný souhlas spoluvlastníků domu k realizaci nového zdroje a mikroenergetických opatření
• písemný souhlas druhého z manželů k realizaci nového zdroje a mikroenergetických opatření
• Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Vyplácení dotace

Jsou dvě možnosti, buď si nechat proplatit celou část dotace po celkové výměně kotle v momentě, kdy doložíte požadované podklady, a nebo je možnost získat část dotace na základě částečně proplacených faktur. To znamená, že fyzická osoba předkládá Krajskému úřadu fakturu od dodavatele zároveň s dokladem o zaplacení příslušného podílu dle určené výše spolufinancování. Kraj po provedení kontroly předložených podkladů provede v souladu s dobou splatnosti faktury úhradu na účet dodavatele.

Pokud rada kraje schválí poskytnutí dotace, sepíše žadatel s krajem smlouvu o poskytnutí dotace. Peníze budou vyplaceny bezhotovostně na základě předaných dokumentů. Jedná se o:

• fotodokumentaci starého i nového kotle
• fotodokumentaci realizovaného mikroenergetického opatření
• potvrzení o likvidaci starého kotle
• účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury – ty musí být označeny číslem a názvem projektu)
• protokol o uvedení nového zdroje do provozu (revizní zpráva)
• kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem tepelného zdroje

Dotačně zvýhodněné oblasti

Jedná se o oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci kraje, kde mají zájemci o dotaci možnost získat automaticky o 5 % větší dotaci ke všem akceptovatelným zdrojům tepla.

V Ústeckém kraji to jsou tyto obce:  Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Žatec

Máte zájem o kotlíkovou dotaci? Zajistěte návštěvu energetického specialisty ještě dnes. Navrhneme Vám mikroenergetické opatření nebo vyhotovíme Průkaz energetické náročnosti budovy.

 

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

  • vyplnění žádosti
  • vyplnění příloh
  • vypracování dokumentace

Zjistit více