Podmínky pro získání kotlíkové dotace

Třetí vlna dotačního programu Kotlíková dotace 2019 je považována za nejštědřejší dotaci, protože ministerstvo životního prostředí prostřednictvím krajských úřadů a SFŽP poskytne až celou částku na výměnu starého kotle na tuhá paliva. Podmínky musí splnit nemovitost, žadatel, původní, ale i nový zdroj tepla. Kotlíková dotace je určena:

  1. výhradně pro rodinné domy
  2. fyzickým osobám
  3. na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nedosahuje parametrů III. emisní třídy

Pokud odpovídáte výše uvedeným předpokladům, postačí zajistit kvalitní dokumentaci a schválení dotace nestojí nic v cestě, tedy skoro. O kotlíkové dotace je díky své velkorysosti hojný zájem, například prostředky předešlých výzev byly vyčerpány leckdy i během několika vteřin po spuštění příjmu žádostí. I když rozsah této výzvy je širší a objem prostředků v programu větší, doporučujeme připravit kvalitní podklady co nejdříve.

Dotace pouze pro úsporné domy?

Cílem tohoto programu je snižování zdraví škodlivých látek v ovzduší, které vznikají při nedokonalém spalování ve starých kotlech nižší emisní třídy.V předchozích výzvách bylo podmínkou doložit, že se jedná o dobře zaizolovaný dům anebo provést tzv. mikroenergetické opatření. Tyto podmínky již není potřeba splnit. O dotaci tak může žádat vlastník jakéhokoliv rodinného domu.

Pokud plánujete vyměnit zdroj tepla a následně zateplovat, dejte pozor. Tím, že se v budoucnu sníží energetická ztráta domu, může dojít k nesprávné funkčnosti zdroje tepla, protože jeho rozsah výkonu nemusí korespondovat s tepelnou ztrátou domu. Navíc výkon zdroje tepla je přímo úměrný jeho ceně, proto doporučujeme, abyste tuto problematiku konzultovali se svým energetickým specialistou.

energeticky stitek domu

Povinná revize

V současném kole kotlíkové dotace je nově potřeba doložit již k samotné žádosti Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, tedy revizní zprávu na kotel. Tuto revizní zprávu měli povinnost obstarat všichni majitelé těchto kotlů o výkonu 10 - 300 kW nejpozději do konce roku 2016 a poté alespoň jednou za dva roky. Pokud jste tedy starý kotel ještě nedemontovali a nemáte revizní zprávu, co nejdříve si obstarejte tento doklad.

Doklad může vystavit pouze oprávněná osoba, která má proškolení od výrobce původního kotle. Pokud jste kotel vyměnili před 31. 12. 2016, zajistíme pro Vás v rámci služby all inclusive dokument nahrazující revizní zprávu v souladu s dotační výzvou.

Dotace na kotle

Dotační program počítá s výměnou pouze jednoho typu zdroje tepla. Tím je současně instalovaný kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním. Všechny ostatní typy kotlů nejsou pro přiznání kotlíkové dotace akceptovatelné, jelikož neodpovídají prioritní ose Operačního programu životní prostředí, který má za cíl zlepšení kvality ovzduší a právě lokální kotle na tuhá paliva jsou významným zdrojem jeho znečištění.

Za co vyměnit?

Podmínky zohledňují i postupně zpřísňující se požadavky na zdroje tepla, kdy některé kotle již nebude možné provozovat. Dotační program počítá pouze s ekologicky nejšetrnějšími způsoby vytápění, ale zároveň pamatuje i na případy, kdy není možné některé způsoby vytápění realizovat. Tím může být například situace, kdy v dosahu rodinného domu není plynofikace a zároveň nelze kapacitně zajistit dostatečný příkon z distribuční sítě pro tepelné čerpadlo. I zde může být současný kotel nahrazen opět (účinnějším) kotlem na tuhá paliva. První výzva kotlíkové dotace tak naskýtá velkou výhodu, typ nového zdroje vytápění je zcela ve vašich rukou. Jediné, co musí splňovat je směrnici o Ekodesignu, která určuje minimální parametry topidel. Abychom vám ušetřili čas, připravili jsme pro vás sekci seznam kotlů pro kotlíkovou dotaci, která obsahuje topidla, kterými můžete nahradit stávající kotel, dále lze nový kotel vybrat zde.

   Pokračování: Návod k získání dotace

Jsme Vám na blízku