Kotlíková dotace v Jihočeském kraji

V současné době jsou žádosti o kotlíkovou dotaci zastaveny. Další výzva bude pravděpodobně zahájena v průběhu roku 2017. Přesnější informace nebyl schopen krajský úřad sdělit.
(
aktualizováno 27.5. 2016)

Kotlíková dotace Jihočeský kraj mapaOd 18. 12. 2015 jsou známé kompletní podmínky pro první vlnu kotlíkové dotace v Jihočeském kraji, který na výměnu kotlů poskytne 200 mil. Kč. Dotace bude poskytnuta žadatelům, kteří splní požadavky.

Příjem žádostí

 • od 18. 1. 2016
 • do 31. 3. 2016

V případě vyčerpání peněz bude příjem žádostí pozastaven!

Kam podat žádost

Podmínky Jihočeského kraje:

• nejprve zažádat elektronicky za využití programu 602XML Filler
• a následně doložit fyzickou dokumentaci (poštou nebo osobně na podatelnu) do 10 dnů podepsaný výtisk na adresu Krajského úřadu

Krajský úřad Jihočeského kraje se nachází na adrese: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu, 370 76 České Budějovice.

Základem je návštěva energetického specialisty

Kromě pečlivě a čitelně vyplněné žádosti je v Jihočeském kraji nutno doložit tyto přílohy:

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na komín a otopnou soustavu
 • Potvrzení (doporučení) od energetického specialisty o vhodnosti mikroenergetického opatření nebo kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo kopie žádosti z programu Nová zelená úsporám pro financování opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy nebo kopie PENB-min musí být prokázáno splnění požadavku klasifikační třídy C
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Co následuje po podání žádosti?

Jihočeský kraj žádost posoudí a do 30 dnů žadatele informuje o její formální správnosti. Pokud je v žádosti chyba, vyzve kraj k opravě, na kterou má žadatel 15 pracovních dní.

Výplata peněz

Pokud rada kraje schválí poskytnutí dotace, podepíše žadatel s krajem smlouvu o poskytnutí dotace. Peníze budou vyplaceny do 45 dní od dodání následujících dokladů:

 • fotodokumentace nainstalovaného nového zdroje tepla
 • fotodokumentace realizovaného mikroenergetického opatření
 • potvrzení o likvidaci starého kotle
 • vyplněný formulář závěrečného vyúčtování na předepsaném formuláři
 • účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury). Faktura musí být označena číslem a názvem projektu
 • kopie bankovního výpisu, příjmového pokladního dokladu či účtenky dokládající úhradu výdajů
 • protokol o uvedení nového zdroje do provozu (revizní zpráva)

Máte zájem o kotlíkovou dotaci? Prvním krokem je včasné podání žádosti s potvrzením energetického specialisty.

 

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více