Kraj Vysočina

Kotlíková dotace kraj Vysočina mapaKraj Vysočina rozděluje v aktuálně vyhlášeném dotačním programu necelých 24 mil. Kč na výměnu neekologických kotlů. Z pohledu finanční alokace tak jde o menší výzvu, která však dotuje výměnu kotle částkou až 127.500 Kč, což by se mohlo v dalších výzvách změnit. Významným rozdílem oproti předchozím výzvám je skutečnost, že nejsou podporovány kotle na uhlí (a jejich kombinace), a dále plynové kotle. Stejně jako v jiných krajích musí žadatel splňovat obecné podmínky pro získání dotace. Ty specifické stanovil kraj Vysočina následovně.

Podání žádosti

Podávat kompletní žádosti s přílohami lze od 13. 2. 2017.

V případě vyčerpání peněz bude příjem žádostí pozastaven.

Podporované zdroje

Současná výzva počítá s dotacemi pouze na výměnu za tyto typy zdrojů tepla:

 1. kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu - kotle na dřevo, kotle na peletky
 2. tepelná čerpadla

Nadále platí, že uvedené zdroje lze doplnit solárně-termickou soustavou.

Elektronicky či písemně?

V kraji Vysočina je možno žádost podat jak v papírové formě, tak elektronicky. Konkrétně:

 • osobně předat na podatelně nebo zaslat poštou na Krajský úřad kraje Vysočina anebo
 • zaslat žádost elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo
 • zaslat elektronicky datovou schránkou

Ve druhé a třetí variantě podání je však potřeba u dokladů, které mají být podány v originále nebo ověřené kopii, tyto doklady konvertovat v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Email je navíc potřeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem.

Krajský úřad kraje Vysočiny se nachází na adrese: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Žádost s přílohou specialisty je základem úspěchu

Žádost podaná na Krajský úřad musí být správně vyplněna. Součástí kompletní žádosti jsou následující přílohy:

 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na komín a otopnou soustavu
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – pokud se neprovádí mikroenergetická opatření
 • kopie výpisu z registru obyvatel dokládající právní subjektivitu žadatele
 • kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu domu k realizaci nového zdroje a mikroenergetické opatření
 • písemný souhlas druhého z manželů k realizaci nového zdroje a mikroenergetického opatření v rámci společného jmění manželů
 • písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází

Co následuje po podání žádosti?

Kraj Vysočina žádost zkontroluje. Je-li vše v pořádku, rozhodne rada kraje do 60 dnů od podání žádostí o poskytnutí dotace. Pokud žádost vykazuje chyby, má žadatel jednu možnost na opravu žádosti.

Výplata peněz

Kotlíková dotace bude vyplacena do 45 pracovních dnů ode dne řádného doručení závěrečné zprávy. Ta musí kromě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace obsahovat následující přílohy:

• fotodokumentace nainstalovaného nového zdroje tepla
• fotodokumentace realizovaného mikroenergetického opatřenís
• potvrzení o likvidaci starého kotle
• účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury), která musí být označena číslem a názvem projektu
• kopie bankovního výpisu, příjmového pokladního dokladu či účtenky dokládající úhradu výdajů
• protokol o uvedení nového zdroje do provozu (revizní zpráva)
• stručný popis realizované akce

Máte zájem o kotlíkovou dotaci v kraji Vysočina?

Naši energetičtí specialisté Vám pomohou s mikroenergetickým opatřením nebo PENB. Nabízíme též kompletní zajištění dotace. Kontaktujte nás.

 

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více