Návod k získání dotace

Splněním podmínek pro získání kotlíkové dotace můžete začít s realizací projektu. Na úvod je důležité vytyčit tři cíle. Prvně byste měli přizvat oprávněnou osobu, která zajistí průkaz energetické náročnosti nebo navrhne mikroenergetická opatření. Vzhledem k hojnému zájmu o tento dotační program doporučujeme nenechávat služby energetického specialisty na poslední chvíli, stejně tak práci kvalifikovaného topenáře v případech realizace kotle na biomasu, tepelného čerpadla, či solárního systému. Druhým cílem je včasné podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Žádosti budou kraji přijímány asi jeden měsíc po vyhlášení kotlíkové dotace. Kdy konkrétně budou žádosti přijímány se dočtete po zvolení místně příslušného kraje. Posledním a neméně důležitým cílem je odevzdání kompletních podkladů pro schvalovací řízení a výplatu peněz. Doporučujeme bedlivě pročíst zbytek tohoto článku, kde je uveden seznam podkladů k žádosti o kotlíkovou dotaci a následně zvolit příslušný kraj.

Dokumentace k žádosti o dotaci

Správně vyplněná žádost o kotlíkovou dotaci z krajského úřadu podepsaná vlastníkem domu je základ. Musí být vyplněna strojopisem a pokud bude vyplněna špatně, vrátí ji krajský úřad k opravě. Pokud bude žádost i napodruhé špatně, tak bude žádost kompletně zamítnuta a dotaci již nebude možno získat.

ručně vypsané formuláře budou některé kraje automaticky vracet

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je nutné přiložit k žádosti, pokud rodinný dům patří do energetické třídy A, B, nebo C. V případě, že rodinný dům spadá do horší energetické třídy, je možné jej nahradit mikroenergetickými opatřeními. Posouzení energetické náročnosti budovy a návrh mikroenergetických opatření může provést pouze energetický specialista s platným osvědčením. V praxi to bude vypadat tak, že energetický specialista, případně jím pověřená osoba přijede na obhlídku objektu a odborným odhadem určí, o jakou energetickou třídu se jedná. V případě dobré energetické náročnosti a splnění podmínky vyhlášky č. 78/2013 Sb. postačí zhotovit PENB. V opačném případě musí specialista navrhnout mikroenergetická opatření, která dotační program zahrne do výpočtového základu výší 20 000,- Kč. Mikroenergetická opatření nemusí být realizována odbornou firmou a mohou být provedena i svépomocí. K žádosti pak přiloží doklady o zakoupení materiálu a fotodokumentaci, která doloží, že opatření byly provedeny.

služby energetického specialisty jsou dotačně uznatelnými náklady

Fotografie původního kotle s jeho stávajícím napojením na komín a otopnou soustavu jsou jedním ze základních podkladů ve všech krajích. Dokumentuje se tím splnění základního předpokladu poskytnutí kotlíkové dotace, a to že byl v domě instalován a kotel na tuhá paliva. Energetický specialista také musí uvést typ kotle do přílohy žádosti. Stejně tak je nutno nafotit nové topidlo a mikroenergetická opatření, pokud byly provedeny, a to opět před a po provedení stavebních úprav.

Písemný souhlas musí být vždy, pokud rodinný dům nebo stavební parcelu pod domem vlastní více majitelů. Pokud se právě jedná o podílové spoluvlastnictví, musí každý spoluvlastník podepsat písemný souhlas, že souhlasí s výměnou kotle a případně s provedením mikroenergetických opatření. Souhlas musí podepsat i druhý z manželů, pokud jsou nemovitosti vedeny v SJM. Jen souhlas jednoho ze spolumajitelů nestačí. Musí být podepsán všemi spolumajiteli.

Čestné prohlášení o tom, že opravdu jste majitelem rodinného domu, a o tom že při výměně bude nainstalován takový kotel, který je v seznamu schválených kotlů a splňuje podmínky na EKODESIGN. Po podání žádosti bude možnost ještě kotel změnit, pokud by se schválil jiný kotel, který by lépe vyhovoval, nebo Vámi vybraný kotel by byl k nesehnání. To se vše už ale musí prodiskutovat s krajským úřadem.

Schválení dotace

Jakmile bude na základě správných podkladů schválena dotace, příslušný krajský úřad předloží smlouvu o poskytnutí dotace, ke které bude dále potřeba doložit:

  • Čestné prohlášení žadatele o bezdlužnosti vůči státní správě,
  • doklad prokazující vlastnictví běžného účtu, na který bude zaslána dotace,
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší, jak 1 měsíc),
  • originální nebo ověřené kopie faktur a dokladů o zaplacení všech položek vztahujících se k uznatelným nákladům k proplacení z dotace,
  • platný certifikát výrobku, který udává, že kotel patří mezi schválené kotle (pokud jsou kotle zakoupeny mimo ČR, musí certifikát poskytnout dodavatel kotle),
  • protokol o uvedení kotle do trvalého provozu, které provede odborná firma,
  • revize v případě plynového kotle,
  • protokol o ekologické likvidaci kotle.

Jak financovat?

Ve většině krajů je nutné celou výměnu nového kotle zafinancovat z vlastních zdrojů a až následně obdržíte dotaci od kraje. To trvá i několik měsíců. Proto jsme pro Vás připravili ve spolupráci se společností Wüstenrot půjčku na dočasné překlenutí doby, než dotaci získáte. Přesvědčte se o výhodnosti Půjčky ProBydlení a spočítejte si úvěr podle Vašich možností.

 

Jsme Vám na blízku