Návod k získání dotace

Splněním podmínek pro získání kotlíkové dotace můžete začít s realizací projektu. Na úvod byste měli vědět, za co chcete vyměnit váš starý kotel. Pokud máte zájem o kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, či solární systém, myslete na to, že budete potřebovat práci kvalifikovaného topenáře, tedy osoby s Osvědčením o profesní kvalifikaci.

Alfou i omegou je však včasné podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Žádosti budou kraji přijímány asi jeden měsíc po vyhlášení kotlíkové dotace. Kdy konkrétně budou žádosti přijímány se dočtete po zvolení příslušného kraje. Posledním a neméně důležitým cílem je odevzdání kompletních podkladů pro schvalovací řízení a výplatu peněz. Doporučujeme bedlivě pročíst zbytek tohoto článku, kde je uveden seznam podkladů k žádosti o kotlíkovou dotaci a následně zvolit příslušný kraj.

Dokumentace k žádosti o dotaci

Správně a včas vyplněná žádost o kotlíkovou dotaci z krajského úřadu podepsaná vlastníkem domu je základ. Zpravidla musí být vyplněna strojopisem a pokud bude vyplněna špatně, vrátí ji krajský úřad k opravě. Pokud bude žádost i napodruhé špatně, tak bude žádost kompletně zamítnuta a dotaci již nebude možno získat.

ručně vypsané formuláře budou některé kraje automaticky vracet

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) již není nutné dokládat. Pokud máte návrh mikroenergetického opatření z některé z předchozích výzev, můžete ho zlikvidovat. Ekologicky, samozřejmě :-)

Fotografie původního kotle s jeho stávajícím napojením na komín a otopnou soustavu jsou jedním ze základních podkladů ve všech krajích. Dokumentuje se tím splnění základního předpokladu poskytnutí kotlíkové dotace, a to že byl v domě instalován kotel na tuhá paliva. Každý kraj má metodiku pro dokumentaci stávajícího kotle. Pokud bude mít kotel nedostatečnou dokumentaci a následně jej vyměníte, žádost o dotaci bude zamítnuta. Pozor, jedná se o častou chybu žadatelů!

Písemný souhlas musí být vždy, pokud rodinný dům nebo parcelu pod domem vlastní více majitelů. Pokud se jedná o podílové spoluvlastnictví, musí každý spoluvlastník podepsat písemný souhlas, že souhlasí s výměnou kotle. Souhlas musí podepsat i druhý z manželů, pokud jsou nemovitosti vedeny v SJM. Jen souhlas jednoho ze spolumajitelů nestačí. Musí být podepsán všemi spolumajiteli.

Revizní zpráva na stávající kotel musí být v II. kole vždy součástí žádosti podané v tištěné podobě. Pokud jste již kotel vyměnili v roce 2016 či dříve, připravíme pro Vás v rámci služby all inclusive doklad nahrazující revizní zprávu. Cena revizní zprávy se pohybuje od 700 - 2000,- Kč.

Dále podle situace a podmínek krajského úřadu budete potřebovat:

 • doklad prokazující vlastnictví běžného účtu, na který bude zaslána dotace,
 • plnou moc k zastupování,
 • čestné prohlášení žadatele o bezdlužnosti vůči státní správě,
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší, jak 1 měsíc)

Schválení dotace

Jakmile bude na základě správných podkladů schválena dotace, příslušný krajský úřad předloží smlouvu o poskytnutí dotace. K samotnému proplacení příspěvku bude dále potřeba doložit:

 • kopie faktur a účtenek, ze kterých bude zřejmá souvislost s dotačním programem - doklady muí být patřičně označeny číslem a názvem projektu
 • doklady o zaplacení všech položek vztahujících se k uznatelným nákladům,
 • fotodokumentaci odpojeného původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním,
 • fotodokumentaci nového zdroje tepla,
 • platný certifikát výrobku, který udává, že kotel patří mezi schválené kotle (pokud jsou kotle zakoupeny mimo ČR, musí certifikát poskytnout dodavatel kotle),
 • protokol o uvedení kotle do trvalého provozu, které provede odborná osoba,
 • protokol o revizi spalinové cesty,
 • fotodokumentaci potvrzující instalaci akumulační nádrže se splněným minimálním objemem,
 • kopii osvědčení o profesní kvalifikaci,
 • protokol o ekologické likvidaci kotle.

Kompletní vyřízení dotace

Výše uvedné zahrnuje výběr toho nejdůležitějšího a dobře víme, že žádný případ není standardní. Přenechte vyřízení kotlíkové dotace dotačním specialistům, kteří již po celé ČR úspěšně vyřídili téměř tisíc žádostí o kotlíkovou dotaci. Již při prvním kontaktu Vám dokážeme sdělit, zda na dotaci máte nárok. Při místním šetření Vám pak vysvětlíme další postup a zašleme přehled toho, na co nesmíte zapomenout. Ostatní vyřídíme za Vás, ať už se jedná o samotné podání žádosti, komunikaci s úřady, tak i závěrečnou zprávu k proplacení dotace. Jsme totiž Vaši dotační specialisté.

Jak financovat?

Ve většině krajů je nutné celou výměnu nového kotle zafinancovat z vlastních zdrojů a až následně obdržíte dotaci od kraje. To trvá i několik měsíců. Proto jsme pro Vás připravili ve spolupráci se společností Wüstenrot půjčku na dočasné překlenutí doby, než dotaci získáte. Přesvědčte se o výhodnosti Půjčky ProBydlení a spočítejte si úvěr podle Vašich možností.

Jsme Vám na blízku