Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji

3. výzva k podání žádosti na získání kotlíkové dotace byla zahájena.
(
aktualizováno 14. 9. 2017)

Kotlíková dotace Jihomoravský kraj mapa14.9.2017 zveřejnil Jihomoravský kraj podmínky pro získání kotlíkové dotace. Na výměnu kotlů a snižování emisí v ovzduší vyčlenil více jak 135 mil. Kč.

Kromě obecných požadavků musí žadatel postupovat podle specifikace, kterou Jihomoravský kraj stanovil následovně:

Příjem žádostí

• od 16. 10. 2017 od 10:00
• do 31. 10. 2017 do 12:00

Jakou formou podat žádost?

V Jihomoravském kraji není možné odevzdat žádost pouze písemně nebo elektronicky. Je předepsán postup podání žádosti.

• podání žádosti elektronicky přes dotační portál Jihomoravského kraje

       o určuje pořadí žádostí

• doručení žádosti v listinné verzi s přílohami do 5 pracovních dnů:

       o osobně na podatelně Krajského úřadu
       o zaslat poštou na Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje

Adresa pro doručení je: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Obsah žádosti o kotlíkovou dotaci


Žádost musí být úplná a musí obsahovat následující přílohy:

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na komín a otopnou soustavu
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva
 • Souhlasy spoluvlastníků:
  • rodinného domu
  • bytové jednotky
  • společných prostor domu
  • druhého z menželů
 • Souhlas vlastníka pozemku pod domem
 • Kopie smlouvy o zřízení či vedení běžného účtu
 • Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti
 • Další přílohy dle okolností

Posouzení žádosti


Jihomoravský kraj žádost posoudí a žadatele informuje o její formální správnosti. Pokud je v žádosti chyba, vyzve kraj žadatele k opravě ve lhůtě 15 pracovních dnů. Pokud žadatel v tomto termínu požadavky na opravu/doplnění nesplní, bude jeho žádost automaticky vyřazena. K vyřazení žádosti rovněž dojde v případě, kdy žadatel nezajistí opravu správně.

V rámci služby ALL INCLUSIVE garantujeme správnou administraci žádosti a její nevyřazení z důvodu formálních chyb.


Zásobník dílčích projektů


V případě, že v průběhu krajské výzvy dojde k vyčerpání dotace před uzavřením výzvy, budou ostatní žádosti zařazené do tzv. zásobníku dílčích projektů. V případě, že dříve podané žádosti budou z administrativního důvodu vyřazeny, budou nahrazeny žádostmi právě ze „zásobníku“.


Uvolnění peněz na účet


Po schválení dotace radou Jihomoravského kraje, uzavře kraj s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace. Aby byla dotace vyplacena, musí být do 6 měsíců od podpisu smlouvy předloženy následující doklady. Po dodání požadovaného budou finance připsány na účet žadatele.

• fotodokumentace starého i nového kotle
• fotodokumentace a kopie účetních dokladů realizovaného mikroenergetického opatření
• potvrzení o likvidaci starého kotle
• účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury). Faktura musí být označena číslem a názvem projektu
• kopie bankovního výpisu, příjmového pokladního dokladu či účtenky dokládající úhradu uznatelných nákladů
• protokol o uvedení nového zdroje do provozu

Zajímá Vás kotlíková dotace v Jihomoravském kraji? Kontaktujte nás. 

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více